Μελέτες & Ανάλυση Βιωσιμότητας Μονάδων

Εμπορικές Μισθώσεις Ξενοδοχείων και καταλυμάτων

1. Εξετάζουμε

με αντικειμενικά κριτήρια τις προοπτικές βιωσιμότητας μιας ξενοδοχειακής επένδυσης είτε αφορά την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης είτε μιας υφιστάμενης, με σκοπό να μειωθεί το επιχειρηματικό ρίσκο του επενδυτή/ιδιοκτήτη. Η μελέτη θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο που θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τις οικονομικές δυνατότητες, τις προκλήσεις και τους περιορισμούς, βοηθώντας τον επενδυτή/ιδιοκτήτη να αποφασίσει εάν το επιχειρηματικό σχέδιο είναι βιώσιμο.

2. Προετοιμάζουμε

την μελέτη του οικονομικού περιβάλλοντος τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό περιβάλλον.

3. Διεξάγουμε

την έρευνα της τοπικής αγοράς εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τις τάσεις και τον ανταγωνισμό προκειμένου να καθορίσουμε πως; αυτοί οι παράγοντες μπορεί καθορίσουν και να επηρεάσουν την επένδυση.

4. Εκπονούμε

χρηματοοικονομικές μελέτες ανάλυσης, καθώς επίσης και μελέτες προσφοράς και ζήτησης όπου τοποθετούμε την προτεινόμενη επένδυση ανάμεσα στον τοπικό ανταγωνισμό λαμβανομένου υπόψιν παραγόντων όπως αριθμός δωματίων και εγκαταστάσεων, παροχές, ισχυρό εμπορικό σήμα, πελατειακό μείγμα, πληρότητα, μέση τιμή δωματίου και συνολικά έσοδα.

5. Καταρτίζουμε

τις οικονομικές προβλέψεις και τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς αποτελεσμάτων χρήσης και αξιολογούμε τα αποτελέσματα των οικονομικών δεικτών της επένδυσης και τα ποσοστά κέρδους και διαχείριση χρήματος και ρευστότητας της επιχείρησης. Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες;

Θέλετε και εσείς να

διαχειριστούμε το ξενοδοχείο σας ; 

Call Us Now